Regulamin

Sklep internetowy www.bkpoland.pl prowadzony jest przez firmę:

 BK POLAND Bartłomiej Karoń
32-310 Krzywopłoty, ul. Hardego 17
NIP: 6372115151, Regon: 121489935

 W niniejszym regulaminie zawarte są zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.bkpoland.pl, zwanym dalej Sklepem.

 I. Zamówienia

 1. Firma BK POLAND Bartłomiej Karoń prowadzi sprzedaż towarów dostępnych i opisanych na stronie internetowej: www.bkpoland.pl za jej pośrednictwem oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych telefonicznie.
 2. Kupujący dokonują zamówień za pośrednictwem strony internetowej po zarejestrowaniu się, podając następujące dane:
  • imię i nazwisko/ dane firmy do faktury
  • adres dostawy, 
  • adres e-mail na który przekazywana jest korespondencja ze Sklepu, 
  • nr telefonu kontaktowego.
 3. Kupujący w zamówieniu określa:
 4. rodzaj i ilość towaru,
 5. formę płatności,
 6. sposób wysyłki.
 7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną.
 8. Kupujący może dokonać zmiany danych w złożonym zamówieniu do momentu jego realizacji, przekazując je drogą elektroniczną wyłącznie z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Ewentualne koszty powstałe w wyniku wprowadzenia zmian po tym terminie ponosi Kupujący.
 9. Zamówienia obsługiwane są w godzinach pracy sklepu, tj.:
  od pon. do pt. w godz. 6.00 - 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia przez stronę internetową przyjmowane są przez całą dobę, 365 dni w roku, z wyłączeniem ewentualnych przerw związanych z usterkami technicznymi.
 10. Kupujący składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży z firmą BK POLAND Bartłomiej Karoń, która potwierdzana jest poprzez paragon lub fakturę VAT dołączaną do przesyłki.
 11. Zamówienia są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu płatności na konto bankowe firmy BK POLAND Bartłomiej Karoń za zamówiony towar wraz z kosztem przesyłki kurierskiej lub pocztowej.
 12. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem dokonywaną przy odbiorze przesyłki, firma BK POLAND Bartłomiej Karoń zastrzega sobie możliwość zrealizowania zamówienia po jego telefonicznym potwierdzeniu oraz możliwością wystąpienia z żądaniem zapłaty zaliczki o wartości do 20% zamawianego towaru.
 13. W przypadku potrzeby uzyskania natychmiastowej wysyłki prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia w celu potwierdzenia terminu dostawy.
 14. Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie towaru na magazynie firmy BK POLAND Bartłomiej Karoń lub u jego dostawców. W przypadku braków towaru na magazynie lub u dostawców firmy BK POLAND Bartłomiej Karoń przez okres co najmniej 14 dni, firma BK POLAND Bartłomiej Karoń zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie przewidzianym do realizacji zamówienia. Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną, a dyspozycja zwrotu płatności za anulowane zamówienie zostanie dokonana na konto Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu uzyskania przez Sklep potwierdzenia rezygnacji z zamówienia.
 15. W przypadkach braku zamówionego towaru w magazynie Sklepu lub u jego dostawców czas realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni. W takim przypadku firma BK POLAND Bartłomiej Karoń najpóźniej po 7 dniach od otrzymania zamówienia poinformuje o tym fakcie Kupującego, podając przewidywany termin dostawy. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego proponowanego terminu dostawy może On odstąpić od zamówienia. Firma BK POLAND Bartłomiej Karoń zobowiązuje się do dokonania zwrotu zapłaty za anulowane zamówieniem na konto Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu uzyskania potwierdzenia rezygnacji z zamówienia.
 16. Wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu możliwe w terminie do 14 dni od daty jego wystawienia dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą oraz do 14 dni od daty wystawienia dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, pod warunkiem dostarczenia paragonu do siedziby firmy BK POLAND Bartłomiej Karoń w wymaganym terminie.

 

II. Płatności

 1. Sklep udostępnia następujące formy płatności:
  • płatność za pobraniem, uiszczana pracownikowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki
  • przelew elektroniczny, bankowy lub pocztowy dokonany po złożeniu zamówienia na konto BK POLAND Bartłomiej Karoń w Banku: ING Bank Śląski nr: 45 1050 1445 1000 0090 7905 9458
  • płatność na konto PayPal

 III. Wysyłka

 1. Towary ze sklepu wysyłane są poprzez firmy kurierskie współpracujące z firmą BK POLAND Bartłomiej Karoń, tj.: DB Schenker, zwaną dalej firmą kurierską oraz Pocztę Polską zwaną dalej Pocztą Polską.
 2. Sposób dostarczenia przesyłki określony jest przez regulaminy firm kurierskich oraz Pocztę Polską znajdujące się na ich stronach internetowych (linki umieszczone są w pkt. 1).
 3. Towary wysyłane są na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Sklepu.
 4. Jeżeli adres dostawy jest inny niż podany w formularzu rejestracyjnym, prosimy o jego podanie w trakcie składania zamówienia lub przesłanie e-mailem na adres: sprzedaz@bkpoland.pl
 5. W przypadku wysyłki na błędny adres dostawy wynikającej z braku informacji od Kupującego, koszty transportu za ponowną wysyłkę ponosi Kupujący. 
 6. Po przekazaniu przesyłki do firmy kurierskiej Sklep wysyła na adres e-mail Kupującego potwierdzenie nadania wysyłki wraz z nr listu przewozowego, który umożliwia śledzenie przesyłki ( usługi udostępnione na stronach internetowych firm kurierskich).
 7. Za datę wysyłki firma BK POLAND Bartłomiej Karoń uznaje datę przekazania przesyłki do firmy kurierskiej, co zostaje potwierdzone na kopii listu przewozowego.
 8. Od momentu przekazania przesyłki do firmy kurierskiej firma BK POLAND Bartłomiej Karoń nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia przesyłki do Kupującego.
 9. W przypadku nie otrzymania przesyłki przez Kupującego w przeciągu 3 dni roboczych od momentu uzyskania potwierdzenia nadania wysyłki, Kupujący proszony jest o bezzwłoczne złożenie reklamacji do:
  • firmy kurierskiej, zgodnie z procedurą reklamacyjną firmy kurierskiej podaną na stronie internetowej i podając nr listu przewozowego,
  • do Sklepu drogą elektroniczną. Sklep w imieniu Kupującego bezzwłocznie złoży reklamacje do firmy kurierskiej oraz poinformuje Kupującego o planowanym terminie dostawy lub w przypadku zaginięcia przesyłki w firmie kurierskiej o proponowanym sposobie rozwiązania reklamacji.
 10. Przy częściowej realizacji zamówienia wynikającej z braków w asortymencie Sklepu koszty transportu naliczane są jeden raz.

IV. Ceny towarów w sklepie www.bkpoland.pl

 1. Towary w sklepie podawane są w złotych polskich i obowiązują do momentu złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym momencie bez podawania przyczyny.

V. Gwarancje, zwroty, reklamacje

 1. Sklep oferuje wyłącznie fabrycznie nowe towary.
 2. Zwrotu zakupionego towaru można dokonać w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. (Dz. U. Nr 22, poz. 271. z dn. 2.03.2000). Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany (nie noszący jakichkolwiek śladów używania). Przesyłka ze zwracanym towarem musi zawierać dokument sprzedaży. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego. 
 3. W przypadku błędnej realizacji zamówienia z winy firmy BK POLAND Bartłomiej Karoń wszelkie koszty odesłania towaru i ponownej wysyłki ponosi firma BK POLAND Bartłomiej Karoń. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, fakt ten należy obowiązkowo zgłosić przewoźnikowi i spisać w jego obecności protokół uszkodzenia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe - pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu.
 5. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu prosimy o odesłanie go przesyłką pocztową lub kurierską wraz z otrzymanym dowodem sprzedaży i opisem przyczyn reklamacji na koszt firmy BK POLAND Bartłomiej Karoń.
 6. Udzielamy gwarancji na okres 1 roku. Napraw gwarancyjnych dokonujemy na podstawie dowodu sprzedaży.
 7. Firma BK POLAND Bartłomiej Karoń zastrzega, że przedstawione na stronie zdjęcia należy traktować jako zdjęcia przykładowe i mogą one odbiegać co do kształtu i koloru od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie stanowi to podstawy do uznania reklamacji.

VI. Dane osobowe

 1. Rejestrując się na stronie internetowej Sklepu Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu sprzedaży.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych danych odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.
 3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). 
 4. Kupujący ma prawo do wglądu, poprawiania oraz zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, przesyłając stosowne żądane drogą elektroniczną na adres Sklepu.
 5. Sklep znajduje się w posiadaniu adresów IP użytkowników, przechowywanych przez czas, przez jaki Kupujący korzysta ze sklepu internetowego wraz z informacjami o rozpoczęciu, zakończeniu oraz sposobie korzystania przez Kupującego ze sklepu internetowego.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do rysunków, grafik, tekstu i wszelkich treści należą do firma BK POLAND Bartłomiej Karoń z siedzibą w Krakowie, i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody firmy BK POLAND Bartłomiej Karoń.
 2. Firma BK POLAND Bartłomiej Karoń zastrzega sobie możliwość usuwania towarów z oferty znajdującej się na Sklepie oraz dokonywania wszelkich zmian w sklepie internetowym w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
 3. Firma BK POLAND Bartłomiej Karoń zastrzega sobie, że przy opisie produktów na stronie internetowej Sklepu mogą występować błędy typograficzne oraz nieścisłości techniczne. Firma BK POLAND Bartłomiej Karoń zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by niezwłocznie usuwać wszelkie błędy.
 4. Firma BK POLAND Bartłomiej Karoń zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany regulaminu sklepu w każdym czasie i bez podania przyczyny, informując o tym Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Sklepie. 
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, sprawa zostanie skierowana do Sądu właściwego dla siedziby firmy BK POLAND Bartłomiej Karoń.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium